Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Zsemito Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6512 Szeremle, Zrínyi M. 13; cégjegyzékszám: 03-09-128035; „Zsemito Trade Kft.”) jelen tájékoztató zsemito.hu honlapra történő feltöltésének napjától (2018. június 8.) kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait honlapon történő rendelés során.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Zsemito Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6512 Szeremle, Zrínyi M. 13; cégjegyzékszám: 03-09-128035) jogosult.

A Zsemito Trade Kft.-nél a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni a személyes adataihoz. A Zsemito Trade Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Zsemito Trade Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében természetes személy megrendelő esetén a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Zsemito Trade Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Zsemito Trade Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatok címzettjei:

 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a Magyar Posta zRt. (székhely:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463 );
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351
  Alsónémedi GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755)
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: Lipóczki Dávid E.V. (székhely:  6500 Baja, Kálvária u. 55.; EV szám: 34439099);
 • az online számlaszolgáltatást végző szolgáltató: Octonull Kft. (Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet; Cégjegyzékszám: 01-09-1981177)
 • a könyvelésért felelős: Ado-Ago-Ker Kft. (székhely: 6512 Szeremle, külterület 075/2. hrsz.; cégjegyzékszám: 03-09-100577);
 • a könyvelésért felelős: Mi-Bal Bt. (székhely: 6500 Baja Varsa u. 14. fsz. 3);
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amennyiben a számviteli bizonylat 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat a Zsemito Trade Kft. további címzett részére nem teszi hozzáférhetővé és nem adja át.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Zsemito Trade Kft. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 2 évig kezeli.

A Zsemito Trade Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Ön hozzáférést kérhet a Zsemito Trade Kft.-től a személyes adataihoz.

Ha a Zsemito Trade Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Zsemito Trade Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, ha kéri.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Zsemito Trade Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Zsemito Trade Kft. az Ön kérésére késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a személyes adatok kezelését előíró, a Zsemito Trade Kft-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Zsemito Trade Kft. késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Zsemito Trade Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte (azaz a rendelés teljesítéséhez, illetve a számviteli bizonylat megőrzéséhez),  (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy (iii) a Zsemito Trade Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén a Zsemito Trade Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok kezelésének korlátozására kerül sor, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Zsemito Trade Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Zsemito Trade Kft. az adatkezelés korlátozásáról, valamint a korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Zsemito Trade Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@zsemito.hu vagy a következő telefonszámon: +36 30 984 0220
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:              1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                            +36 (1) 391-1400
Fax:                                    +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Melyek azok a személyes adatok amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük azokat

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Elemzések

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.